Vespa’s on the road is een onderdeel van Ancar bv

Op alle overeenkomsten met Ancar bv voor zowel kleine als groepsreservaties al dan niet in bedrijfsverband en dit voor zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn onderstaande huurvoorwaarden van toepassing. Het in gebruik nemen van het voertuig impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud ervan.

Verantwoordelijkheid huurder.

Gedurende de tijd dat de huurder over een vespa beschikt is hij verantwoordelijk voor alle kosten aan het gebruik van de vespa. Dit voor bijvoorbeeld de benzine, lekke band, schade, ongeval, stalling, transportkosten, sleepkosten, etc.

De verhuurder kan tijdens de volledige huurperiode op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor bijkomende schade

Reparaties tijdens de huurperiode zijn ten laste van de huurder.

De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor zijn voertuig en alle andere goederen die tijdens de overeenkomst werden meegegeven. Bij diefstal zijn alle kosten dan ook voor de huurder.

De huurder is verantwoordelijk voor de boorddocumenten die meegeleverd worden bij de vespa’s

Bij diefstal dient er onmiddellijk contact te worden opgenomen met de bevoegde instanties en moet er door de huurder aangifte worden gedaan van diefstal. De verhuurder kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor de diefstal.

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de Vespa geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde verzekeringen. Eventuele andere verzekeringen zijn ten laste van de huurder.

De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de Vespa met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt,

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de BA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s) gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De vespa’s worden gehuurd volgens vooropgestelde uur verdeling dewelke wordt vastgelegd bij reservatie. Indien de Vespa’s later worden afgeleverd wordt er een extra kost aangerekend van € 5 per begonnen 10 minuten en een administratieve kost van € 15.

Indien de vespa’s later worden afgegeven waardoor er een andere reservatie hier geen gebruik kan van maken, zal de volledige huurkost van de reservatie en een bijkomende administratieve kost van €25 worden aangerekend.

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de Vespa door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Tarieven, waarborgen en betalingen.

De tarieven liggen vast en staan op de website.

Alle tarieven zijn steeds inclusief btw.

Eventuele acties zullen steeds via de nodige kanalen openbaar worden gemaakt (website, facebook,).

Voor een definitieve bevestiging via mail van reservatie al dan niet met arrangement dient het overeengekomen bedrag vooraf betaald te worden. Dit geldt ook in het geval van een cadeaubon. Bij een correcte tijdige betaling zullen er voldoende voertuigen ter beschikbaar zijn.

Wanneer er geen betaling is gebeurd op de vooropgestelde datum bent u dan ook uw reservatie kwijt wanneer wij op dat moment de gevraagde scooters of een aantal ervan zouden kunnen verhuren aan anderen. Wanneer dit voorvalt bij laattijdige betaling zullen wij dan ook het bedrag terug overschrijven naar u.

Bij laattijdige betaling van een boeking met arrangement zullen de kosten gemaakt voor het arrangement in mindering worden gehouden van de betaalde reservatie.

Bij gebreke van betaling zelf is de verhuurder niet verantwoordelijk voor ongewilde vergissingen bij het reserveren of voor overmacht van welke aard dan ook waardoor de verhuring niet kan doorgaan. De verhuurder zal hiervoor nooit een financiële vergoeding opgelegd kunnen worden.

Reservatie is steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Zonder voorgaande reservatie dient het totaalbedrag van de huurprijs en eventuele andere betaald te worden voor vertrekken ter plaatse op de dag zelf.

De huurder(s) dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag van de overeenkomst inclusief borg betaald te hebben.

De huurprijs omvat enkel de huur van het voertuig in de staat die op de dag van de huur aan de huurder wordt toegewezen inclusief alle bijkomende goederen, arrangementen etc die op de factuur worden vermeld. Schade, diefstal en alle aanverwanten die tijdens de huurperiode worden aangebracht zijn volledig ten laste van de huurder incl. alle bijkomende verzekeringen.

Middels reservering gaat u ook akkoord met de waarborg voor het gehuurde goed. De huurder(s) verbindt er zich toe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van het nakomen van zijn verbintenissen, zoals bepaald in deze voorwaarden, een waarborg in handen te stellen van de verhuurder.

Per scooter met toebehoren dient men een waarborg te betalen, Voor de 1ste scooter bedraagt de waarborg 350 euro, daarna 300 euro per scooter.

De waarborg wordt mee betaald bij de reservering.

De waarborg dekt de herstelkosten die door de huurder zijn al dan niet rechtstreeks of onrechtstreeks zijn aangebracht. De waarborg geldt ook voor verlies van scooteronderdelen, gps, helm; kinderzitje, e.a.

De verhuurder is gerechtigd door de huurder(s) om het contant betaalde bedrag en/of overgeschreven bedrag van de borg en/of de som van alle waarborgsommen betaald door de huurders die deel uitmaken van dezelfde groep indien nodig geheel of gedeeltelijk aan te wenden als vergoeding voor de gemaakte kosten en/of schade

of vervanging ter waarde van de huidige nieuwe aankoopwaarde van het beschadigde of gestolen goed. Mocht het totaalbedrag van de ingehouden borg van alle gezamenlijke huurders samen niet toereikend zijn om de gehele schade te bekostigen dan zijn alle meerkosten volledig ten laste van de betreffende huurder.

Het inhouden of blokkeren van deze waarborg blijft dus van kracht ongeacht of dit na de definitieve uitspraak van de bevoegde rechtbank is bij discussie over het al dan niet in het recht zijn bij ongeval of andere geschillen. Of tot na het standpunt van de verzekeringsmaatschappij.

In alle gevallen zal er geen betrokkenheid zijn van de verhuurder bij onderling geschil tussen huurders over de totale ingehouden waarborgsom en elke eis tot schadevergoeding door de huurder(s) is dan ook uitgesloten.

De “cadeaubon” is tot een jaar na uitschrijvingsdatum geldig en overdraagbaar aan derden. Na de einddatum vervalt de bon definitief en kunnen er geen enkele rechten meer aan ontleend worden.

Iedere cadeaubon wordt genummerd. Kopie van een bon zal niet worden aanvaard.

De kosten van een annulatie hangen af van de termijn die in acht wordt genomen.

– is kosteloos indien dit minimaal 14-dagen voordien werd gemeld.

– 75% wordt teruggestort indien dit tussen dag 7 en dag 14 geannuleerd word.- 50% wordt teruggestort indien de annulatie voorvalt tussen dag 3 en dag 7.- 25% wordt teruggestort indien de annulatie zich voordoet 2 dagen voor vertrek.

Indien er hevige regenval wordt voorspeld kan u de reservering verplaatsen naar een nader te bepalen datum en dit volledig kosteloos. De verplaatsingsdatum dient wel minimaal 5 dagen voordien te gebeuren. Bij laattijdige wijziging zal er een administratieve kost aangerekend worden van €25 per boeking.

Bij annulatie door “slecht weer” ontvangt u een tegoedbon die u later kunt gebruiken voor een nieuwe reservatie. De eventuele aangerekende kosten zullen in mindering worden gebracht van de tegoedbon.

Verzoek tot wijziging van het aantal deelnemers bij huur van vespa’s of arrangementen kunnen deze door de huurder schriftelijk worden ingediend. De huurder is alle boeking- en reservatiekosten verschuldigd. Dit kan van de reeds betaalde voorschot afgehouden worden. 50% 2 weken, 75% 1 week en 100% op de dag zelf.

Gebruik en regelgeving.

Bij afhaling van de voertuigen zal u de nodige uitleg worden verschaft en de documenten overhandigd. Het is van belang hier de nodige aandacht aan te geven. Aangezien u een reservatie heeft aangegaan gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Bij vertrek zal het voertuig volgetankt zijn. Het voertuig moet ook volgetankt terug worden afgeleverd. Bijtanken dient steeds met euro 98 te gebeuren. Indien blijkt dat bij aflevering van het voertuig niet getankt is zal er een forfaitair bedrag van €20 worden aangerekend per voertuig dat niet is volgetankt.

Evenzeer zullen de kosten door het foutief tanken van het voertuig integraal worden aangerekend aan de huurder.

De verhuurder zorgt voor de nodige veiligheidsaspecten waaronder o.a. helmen, kinderzitjes etc…Het is de verplichting van de huurder om deze apparaten correct te gebruiken. De huurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutief gebruik van de toestellen.

Kinderen van 3 tot 8 jaar moeten vervoerd worden in een kinderzitje dat door ons wordt aangeboden als optie bij de reservatie. De huurder is verantwoordelijk voor het correct gebruik hiervan. Kinderen jonger dan 3 jaar zijn niet toegelaten op de vespa’s.

De leeftijd van de huurder wordt vastgelegd op 21 jaar en iedere bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B.

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld bij foutief gebruik hiervan.

De bestuurders en huurders dienen zich ten alle tijden te houden aan de geldende verkeersregels en wetgeving. Het is verboden alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid beïnvloed. De huurder en bestuurders zijn zelf verantwoordelijk of aansprakelijk voor elke overtreding van de verkeerscode en/of administratieve reglementen en voor elke geldboete en/of retributie en/of administratieve sanctie die zouden worden opgelegd in dat verband. Het is niet toegestaan om de landsgrens te overschrijden mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Voor geschillen inzake onderhavige huurovereenkomst of algemene huurvoorwaarden zijn enkel de rechtbanken en vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van “Ancar bv” is gevestigd bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Uw bon kan eenmalig verlengd worden voor een nieuwe periode van 6 maanden, mits betaling van onze administratieve kost van 20 EUR per Vespa en 50 EUR per Julia. Prijs op voorhand te betalen.

Contacteer Ons